Vartiosääntö

Päivitetty 18. toukokuuta 2023 (Lisätty tarkennus vartiovelvollisuuden määräytymisestä)

 SUOMALAINEN PURSISEURA RY:N VARTIOSÄÄNTÖ 

1 Vartioinnin ja vartiointisäännön tarkoitus 

Suomalaisen Pursiseuran Sirpalesaaren satamaa vartioidaan purjehduskauden ajan.  

Vartioinnin tarkoitus on turvata seuran, seuran jäsenten ja muiden saaren käyttäjien kiinteä ja irtain omaisuus saaressa, avustaa satamaisäntää vierasveneiden laituroinnissa ja muissa hänelle kuuluvissa tehtävissä, huolehtia asianmukaisesta liputuksesta, avustaa ylikulussa Sirpalesaaren ja mantereen välillä yhteysveneen aikataulujen ulkopuolisena aikana sekä ylläpitää turvallisuutta, järjestystä ja viihtyvyyttä Sirpalesaaressa.  

Seuran jäsenillä on yhtäläinen oikeus nauttia vartioinnin heille tuomasta turvasta ja mielenrauhasta sekä yhtäläinen velvollisuus toimia vartijana seuran yhteiseksi hyväksi. Vartiosäännön tarkoitus on turvata seuran jäsenten yhteinen etu, vartiovelvollisuuden kohtuullinen ja tasapuolinen kohdentuminen sekä ohjeistaa vartiointikäytäntöä.  

Sirpalesaaren turvallisuus, järjestys ja viihtyvyys on kaikkien Suomalaisen Pursiseuran jäsenten vastuulla. Vartiosäännöllä kohdennetut velvoitteet eivät poista seuran jäsenten ja muiden saaressa asioivien ja omaisuuttaan säilyttävien velvollisuutta pitää osaltaan huolta turvallisuudesta, järjestyksestä ja viihtyvyydestä Sirpalesaaressa.  

Vartijat, pursiseura tai sen toimi- ja luottamushenkilöt eivät ole vastuussa jäsenten veneille tai muulle omaisuudelle satama- ja telakka-alueella mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.  

2 Vartiopäällikkö 

Seuran hallitus nimeää vartiopäällikön vastaamaan vartioinnin käytännön järjestelyistä ja vartiointitoimen laadusta. Vartiopäällikön tulee olla luotettavaksi todettu Suomalaisen Pursiseuran jäsen.  

Vartiopäällikkö päättää vartiointikauden keston vuosittain, huolehtii vartiovuorojen jakamisesta, seuraa vartioinnin toteutumista ja vartiovelvollisten toimintaa vartiopäiväkirjan, koodinlukijan ja muiden käytettävissä olevien keinojen välityksellä, raportoi vartiovelvollisuuden laiminlyönneistä sekä valvoo vartioinnin säännön- ja tarkoituksenmukaista toteutumista sekä kehittää vartioinnin käytäntöjä.  

3 Vartiovelvollisuuden määräytyminen  

Laituripaikan hallintaan sekä veneen kesätelakointiin Sirpalesaaressa liittyy vartiovelvollisuus. Vartiovelvollisuus on laituripaikka- ja kesätelakointipaikkakohtainen siten, että laituri- ja kesätelakointipaikan haltija on velvollinen suorittamaan yhtä monta vartiovuoroa purjehduskauden aikana kuin hänellä on hallussaan laituri- ja/tai kesätelakointipaikkoja ko. purjehduskaudella. Kesätelakointiaika määräytyy satama- ja telakkasäännön 3.11. kohdan mukaisesti. 

Veneen pitäminen väliaikaisesti kirjallisesti sovitun aikataulun mukaisesti muualla kuin Sirpalesaaressa satama- ja telakkasäännön 2.3 kohdan tarkoittamalla tavalla, ei poista vartiovelvollisuutta. Jos seura saa kuitenkin väliaikaisesti vuokrattua em. paikan jonossa olevalle veneelle, vartiovelvoite siirtyy venepaikan laiturimaksua väliaikaisesti maksavalle. 

Jos laituripaikka vapautuu veneen myynnin johdosta kesken kauden, vartiovelvollisuutta ko. laituripaikkaan viitaten ei enää ole. 

Kevytveneen säilyttämiseen Sirpalesaaressa ei liity vartiovelvoitetta.  

Vartiovelvollinen, joka on vartiointikauden alkuun mennessä täyttänyt 75 vuotta tai jonka vartiointikyky on terveydellisistä syistä merkittävästi alentunut, voi pyytää vapautusta vartiovelvollisuudesta. Vapautuksen myöntää pursiseuran hallitus.  

4 Menettely vartiointiesteen sattuessa ja laiminlyönnin seuraamukset  

Mikäli vartiovelvollinen on estynyt hoitamasta vartiovelvollisuuttaan, hänen tulee hankkia luotettava sijaisvartija tai sopia vuorojen vaihdosta toisen jäsenen kanssa. Luotettavaksi sijaisvartijaksi suositellaan vähintään 16-vuotias Suomalaisen Pursiseuran jäsen tai muu luotettava henkilö. Vartiointimuutoksesta tulee aina informoida kirjallisesti vartiopäällikköä, joko esimerkiksi sähköpostilla tai tekstiviestillä, ja ilmoittaa uuden vartijan nimi, puhelinnumero sekä veneen nimi. Muutoksesta ja uuden yhteyshenkilön päivittämisestä Venekerhot.fi-tietokantaan pitää saada vahvistuskuittaus vartiopäälliköltä. Mikäli vartiovelvollinen ei suorita vartiovuoroaan, häneltä peritään vartiosakko. Pursiseuran hallitus vahvistaa sakon suuruuden vuosittain.  

5 Vartiovuoro  

Vartiovuorolla tarkoitetaan Sirpalesaaren sataman vartiointia yhden yön ajan purjehduskauden aikana.  

Vartiovuoro alkaa viimeistään kello 20:00 ja päättyy aikaisintaan kello 06:00. Vartiovuoroon kuuluvat vartiotehtävät käsittävät vartiokierrokset, asianmukaisesta liputuksesta huolehtimisen, satamaisännän avustamisen vierasveneiden isännöinnissä, ylikulussa avustamisen, turvallisuuden ja yleisen järjestyksen valvonnan, mahdolliset muut tehtävät ja vartiopäiväkirjan merkinnät. Vartiovelvollisen ei tarvitse olla tavoitettavissa vartiokopissa.  

Vartiovuoron ajankohta tulee varata kullekin vartiokaudelle toukokuun 15. päivään mennessä  www.venekerhot.fi/sps -sivustolla. Tarvittaessa voi pyytää vartiopäälliköiden tai toimiston tekemään vartiovuoron varaus. 

Niille vartiovelvollisille, jotka eivät ole varanneet vuoronsa ajankohtaa mainittuun päivän mennessä, ajankohta arvotaan. Vaikka arvonnan tulokset tiedotetaan www.venekerhot.fi/sps -sivustolla, selonottovelvollisuus on kuitenkin vartiovelvollisella itsellään. 

Vartiointikausi on pääsääntöisesti 1.5. – 30.9. välinen aika, täsmälliset aloitus- ja päättymisajankohdat vartiopäällikkö määrää vuosittain.  

Vartiovuoron aikana vartijan tulee olla vartiokykyinen. Päihtymys, uneliaisuus ja vartiovuoron aikaiset, vartiointiin liittymättömät askareet alentavat vartiokykyä.  

On suositeltavaa, että vartiovuorossa on kaksi vähintään 18 vuotta täyttänyttä vartijaa. Milloin Ilmatieteen laitos on antanut Suomenlahdelle myrskyvaroituksen, suositus tulee tulkita vaatimukseksi.  

6 Vartiomuistutus ja yhteystiedot

Venekerhot.fi sovellutus lähettää jäsenille vartiovuoroista muistutuksen viikkoa sekä päivää ennen vartiovuoroa. Vartiovuorolainen voi halutessaan tehdä tämän lisäksi muistutuksen seuraavalle vartiovuorolaiselle puhelimitse tai tekstarilla. Jäsenien yhteystiedot, veneiden nimet sekä satamakartat löytyvät www.venekerhot.fi/sps sovellutuksesta. Tietoja voi käyttää, mikäli veneen omistajiin täytyy olla yhteydessä esimerkiksi veneiden turvallisuuteen liittyen vartiovuoron aikana. 

 7 Vartiokierros  

Vartiokierroksen aikana vartija käy lukemassa kaikki eri puolilla Sirpalesaarta sijaitsevat koodinapit. Vartiokierrokset tulee tehdä epäsäännöllisin väliajoin ja vaihtelevassa järjestyksessä. Koodinappien sijainti on ilmoitettu vartiotuvassa olevalla kartalla. Kierrosten enimmäisväli on korkeintaan 1 tunti 30 minuuttia.  

Vartiokierroksilla tulee tarkistaa veneiden kiinnitys ja kelluvuus sekä kiinnittää huomiota tavallisuudesta poikkeaviin seikkoihin. Palovaaraan liittyviin havaintoihin tulee suhtautua erityisellä vakavuudella. Havaitut toimenpiteitä vaativat ongelmat korjataan välittömästi ja toimenpiteiden kohteina olleiden veneiden omistajiin otetaan yhteyttä tarpeen vaatiessa.  

Vartiokierroksella vartijalla tulee olla mukanaan koodinlukija, matkapuhelin sekä pimeän aikana riittävän tehokas valaisin. Vartioliivin käyttö on suositeltavaa.  

8 Liputus  

Vartija huolehtii liputuksesta vartiovuoronsa aikana. Pursiseuran lippu lasketaan auringon laskiessa, kuitenkin viimeistään kello 21.00. Lippu nostetaan kello 06:00. Seuran viiri on salossa jatkuvasti. Vierasmaalaisen veneen kiinnittyminen satamaan huomioidaan nostamalla salkoon kyseisen maan lippu. Yksityiskohtaiset liputusohjeet ovat luettavissa vartiotuvassa olevasta kirjasta.  

9 Vierasveneet  

Satamaisännän ollessa estynyt vartija ohjaa vierasveneet vapaille paikoille, opastaa vierailijoita ja perii vierasvenemaksun. Yksityiskohtaiset ohjeet ja maksuhinnasto löytyy vartiotuvasta sekä https://sps.fi/maksutaulukot/ 

10 Ylikulku mantereelle ja vartiojolla  

Vartija avustaa Sirpalesaaren ja mantereen välisessä ylikulussa yhteysaluksen liikennöintiaikataulun ulkopuolisena aikana. Vartija huolehtii, että vartiovuoron aikana vartiojolla on Sirpalesaaressa sille varatulla paikalla. Vartiovuoron loputtua vartijan poistuessaan saaresta, vartija voi jättää vartiojollan lukittuna mantereen puolelle.  

11 Yleinen järjestys ja turvallisuus  

Vartijan tulee puuttua järjestystä ja turvallisuutta mahdollisesti vaarantaviin tilanteisiin valppaasti. Toimiminen vartijana Suomalaisen Pursiseuran valtuuttamana ei kuitenkaan anna vartijalle järjestyksenvalvojan valtuuksia. Mikäli järjestyksen ylläpitäminen ei onnistu keskustellen, vartijan tulee kutsua viranomaisapua.  

12 Vartiopäiväkirja   

Vartija merkitsee vartiopäiväkirjaan (www.venekerhot.fi/sps) 

vartiovuoron aikaiset merkittävät tai tavallisuudesta poikkeavat tapahtumat. Näitä ovat muiden muassa vartiovuoron aloitus ja päättyminen, suoritetut vartiokierrokset ja ajankohdat, ylikulussa avustaminen ja suoritetut toimenpiteet turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitämiseksi. 

Vartiopäiväkirja aukeaa vartijalle täydennettäväksi klo 18.00 ja sulkeutuu klo 14.00 seuraavana päivänä.