Tulityöohje

SUOMALAINEN PURSISEURA RY:N TULITYÖSUUNNITELMA

Tämä tulityösuunnitelma määrittää vaatimukset, joita tulee noudattaa palovahinkojen torjumiseksi SPS:n Sirpalesaaressa ja Tågholmenissa hallinnoimissa rakennuksissa ja ulkoalueilla tehtävissä tulitöissä. Tämä tulityösuunnitelma ei määritä turvatoimia katto- ja vedeneristysalan tulitöissä, joita ohjaa tulitöiden turvallisuusstandardi SFS 5991. Tulityösuunnitelma on osa Sirpalesaaren pelastussuunnitelmaa.

 

Tulityölupakäytäntö

Tulityöt ovat töitä, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaran. Näitä tulitöitä ovat muun muassa sähkö- ja kaasuhitsaus, kaasujuotostyöt, kuumailmapuhallintyöt, polttoleikkaustyöt sekä metallien ja kiviaineksen hionta ja katkaisu laikkaleikkurilla.

Tulitöihin liittyy aina palovaara ja pienikin työ saattaa riistäytyä isoksi vahingoksi. Ennakoiminen, tarkkaavaisuus, oikeat toimintatavat ja riittävät jälkitoimet ovat hyvät lääkkeet tulipalon tai muun onnettomuusvaaran tai vahingon välttämiseksi. Kun tulityötä tehdään tilapäisellä tulityöpaikalla, vaarat on ennakoitava, tunnistettava ja varotoimet toteutettava, jotta työskentely on riittävän turvallista.

Käytettäessä ulkopuolisia toimijoita, jotka tekevät tulitöitä SPS:n tilapäisillä tulityöpaikoilla, tulee tulityöluvan myöntäminen ja vastuut tilaajan ja urakoitsijan välillä tulee sopia kirjallisesti työsuorituksen hankintasopimuksessa.

Vain voimassaolevan tulityökortin haltija voi tehdä tulitöitä tilapäisillä tulityöpaikoilla Sirpalesaaressa ja Tågholmenissa.

 

Tulityöluvan myöntäminen

Kirjallinen, liitteen mukainen kirjallinen tulityölupa tarvitaan aina ennen kuin aloitetaan työt tilapäisellä tulityöpaikalla. SPS ry:n tulityöluvan voi myöntää seuran hallituksen valtuuttamana Lauri Snellman. Tulityöluvan myöntäjällä tulee olla voimassaoleva tulityölupa ja tulityötä tehtäessä hänen tulee valvoa että tulityö tehdään tulityösuunnitelman ja sen liitteiden sekä itse tulityöluvan mukaisesti. Ennen kirjallista, työkohtaista ja määräaikaista tulityölupaa, luvan myöntäjä ja työn suorittaja arvioivat tilapäisellä tulityöpaikalla tulityöstä aiheutuvat vaarat ja tulityölupa allekirjoitetaan vasta, kun luvan myöntäjä varmistuu turvatoimien riittävyydestä. Tulityölupa laaditaan neljänä samansisältöisenä kappaleena, yksi tulityöluvan myöntäjälle, tulityöntekijälle, tulityön aikaiselle tulityön vartijalle ja tulityön jälkeiselle tulityönvartijalle. On suositeltavaa, että myös tulityön vartijat ovat henkilökohtaisesti läsnä.

 

Vakituiset tulityöpaikat

Sirpalesaaren telakkavajan pajassa on suojaverhoilla eristetty vakituinen tulityöpaikka, jossa voidaan tehdä tulitöitä ilman tulityölupaa. Ennen tulityön aloittamista pajassa tekijän tulee varmistaa, ettei verhoilla rajatulla alueella ole syttyvää materiaalia ja että vakituiselle tulityöpaikalle määrätty sammutuskalusto on paikoillaan ja käyttökunnossa.

 

Tulitöitä edeltävät turvatoimet

Ennen tulityöluvan myöntämistä tulee selvittää, voidaanko tulityö korvata menetelmällä joka ei aiheuta palovaaraa, tai voidaanko tulityön kohde siirtää pajaan vakituiselle tulityöpaikalle tai vähemmän paloherkkään tilaan, esim. vajasta ulos telakkakentälle.

Tulitöitä edeltävät turvatoimet arvioidaan ja määritetään täytettäessä tulityöluvan kohtia ”Tulityöstä aiheutuvien vaarojen selvitys ja arviointi” sekä ”Tulityön turvatoimet”. Tulityöpaikalle kootaan tulityöluvan kohdassa ”Sammutuskalusto, paloilmoitin, sprinklerlaitteisto” vaadittu alkusammutuskalusto. Lisäksi tilapäiselle tulityöpaikalle tuodaan If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n suojeluohjeen mukaisesti viisikymmentä litraa vettä sankoissa. Purjehduskauden aikana, kun telakkakentän kesävesijärjestelmä on käytössä, tulee tulityöpaikka varustaa vesiletkulla sankkojen lisätäytön varalle.

 

Tulityön aikaiset turvatoimet

Tulityön aikaisia turvatoimia on listattu tulityöluvan kohdassa ”Tulityön turvatoimet”. Erityisesti tulityövartijan ja tulityötekijän tulee huolehtia, että työssä syntyvä palovaarallinen jäte siirretään vaarattomaan tilaan ja kastellaan. Lisäksi tulee valvoa, ettei itse tulityön kohde kuumene liikaa ja syty palamaan. Koko tulityön keston tarkkaillaan ympäristöä, etteivät kipinät pääse suojaamattomille alueille.


Tulityön jälkeiset turvatoimet

Tulityön päätyttyä alue siivotaan ja suojaukset puretaan. Tulityöalue ja ympäröivät tilat tarkastetaan, ettei palonalkuja ole päässyt huomaamatta leviämään ympäristöön. Tarvittaessa rakenteet kastellaan ja aloitetaan jälkivartiointi.

 

Tulityövartiointi

Tulityölupaan nimetään tulityövartijat valvomaan tulityöturvallisuutta koko työn aikana ja sen päätyttyä, koska itse tulityön tekijä ei voi samanaikaisesti toimia tulityövartijana. Tulityöpaikkaa vartioidaan koko työn ajan, myös taukojen aikana, ja vartiointia jatketaan tulityön päätyttyä tulityöluvassa kirjatun ajan. Tulityön vartijalta ei edellytetä tulityölupaa, mutta hänen tulee osata tehdä hätäilmoitus ja käyttää tulityöpaikalle varattua alkusammutuskalustoa. Tulityövartijoiden tulee olla tietoisia sekä tulitöiden että työpaikan palovaarallisuudesta. Tulityövartijan tulee olla koko ajan fyysisesti läsnä tulityöpaikalla.

Hätäilmoituksesta Sirpalesaaressa tulee ilmoittaa myös yhteysveneen kuljettajalle, että hän tarvittaessa voi kuljettaa palokunnan ja kalustoa salmen yli.