Satama- ja telakkasääntö

Satama- ja telakkasääntö

Talvitelakointia varten Sirpalesaaressa on telakkakenttä sekä etupäässä puuveneiden käytössä oleva telakkavaja. Saaren torninosturin nostokyky on 8 t. Muita nostolaitteita ovat tolppanosturi, mastotorni ja mobiilinosturi sekä mastosakset.
Nostot ja laskut hoitaa seuran jäsenten muodostama telakkaporukka, joka toivottaa uudet aktiivit tervetulleeksi. Ota siis yhteyttä Timo Johanssoniin ja liity nostoryhmän mukavaan ja kokeneeseen porukkaan. Siitä on sinullekin hyötyä myös oman veneilysi kannalta. Nuo miehet osaavat ja tietävät!

1 Yleistä

1.1 Satama- ja telakkatoimintojen tarkoituksena on tarjota jäsenistölle kohtuulliset mahdollisuudet säilyttää ja ylläpitää veneitään Sirpalesaaressa. Jäsenille on tarjolla sekä laituripaikkoja että telakkapaikkoja ulkokentällä ja vajassa.

1.2 Satama- ja telakkatoiminnoista vastaavat hallituksen nimeämä satama- ja telakkapäällikkö sekä satamaisäntä. Kyselyt ja mahdolliset huomautukset satamaan ja telakkaan liittyvistä käytännön järjestelyistä on osoitettava heille. Telakkamaksuihin ja velvoitteisiin liittyvät hakemukset osoitetaan seuran hallitukselle.

1.3 Toiminnan puitteet määräytyvät hyväksytystä toimintasuunnitelmasta ja talousarviossa myönnetyistä varoista.

1.4 Satama- ja telakkapalvelut on tarkoitettu seuran jäsenille ja ensisijaisesti näiden SPS:an rekisteröidyille veneille. Palveluista tehdään kirjallinen sopimus seuran ja palvelun käyttäjän kanssa.

1.5 Satama- ja telakkapalveluista peritään erilliset maksut, jotka hallitus vuosittain vahvistaa ja julkaisee. Maksut ovat perintäkelpoisia, mikäli sopimusta ei ole sen ehtojen mukaan ennen kyseisen kauden alkua irtisanottu.

1.6 Satama- ja telakkapalvelujen saannin edellytyksenä on aikaisempien maksuvelvoitteiden noudattaminen.

1.7 Pursiseura tai sen toimi- ja luottamushenkilöt eivät ole vastuussa jäsenten veneille tai muulle omaisuudelle satama- ja telakka-alueella mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Sirpalesaareen telakoitavaksi tai satamaan kiinnittymään hyväksytään vain vakuutetut veneet. Vakuutuksessa on oltava myös ns. vastuuehto.

1.8 Kukin jäsen vastaa jätehuollosta omalta osaltaan.


2 Satama

2.1 Laituripaikka, sikäli kuin sopiva sellainen on vapaana, myönnetään hakemuksesta sopimuksella, joka on voimassa toistaiseksi. Jos paikkaa ei hakijalle löydy, hakijat asetetaan jonoon hakemusten saapumisjärjestyksessä.

2.2 Jos seuran jäsen vaihtaa veneensä, hänellä on oikeus siirtää satamasopimus vanhalta veneeltä uudelle, jos kyseisen kokoluokan veneelle voidaan palvelut järjestää. Jos sopivaa paikkaa ei löydy, vene laitetaan jonoon etusijalle uusiin hakijoihin nähden.

2.3 Satamapäällikkö jakaa laituripaikat hakemusten perusteella. Jos laituripaikan haltija aikoo pitää venettään yhden tai useamman purjehduskauden väliaikaisesti jossakin muualla kuin Sirpalesaaressa, on hänen ilmoitettava asiasta kirjallisesti aikatauluineen telakkapäällikölle. Laituripaikan haltija saa pitää paikkansa ja palata omalle paikalleen niin kauan, kun hän maksaa seuraan sopimuksen mukaiset maksut. Laituripaikan maksu palautetaan hänelle, jos seura saa väliaikaisesti vuokrattua paikan jollekin jonossa olevalle veneelle. Jos venepaikan haltija kuitenkin ennakolta sovituksi ajaksi luopuu paikastaan ja aikoo myöhemmin palata uudelleen saareen, laitetaan hänet jonotuslistalla etusijalle muihin hakijoihin nähden.

2.4 Seuralla on oikeus purkaa satamasopimus, jos säädettyjä maksuja ei makseta ajallaan.

2.5 Laituripaikka on vene- ja haltijakohtainen, eikä laituripaikan haltija voi luovuttaa sitä ilman satamaisännän lupaa tilapäisestikään toiselle.

2.6 Seuralla on oikeus purjehduskauden aikana ottaa laituripaikka tilapäisesti käyttöönsä esim. purjehduskilpailujen ajaksi. Tällöin on laituripaikan haltijalle ilmoitettava asiasta vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin ja osoitettava veneelle toinen turvallinen kiinnityspaikka tai muuten sovittava asiasta.

2.7 Veneet on kiinnitettävä poijuun kahdella köydellä siten, että vene pysyy omalla paikallaan eikä aiheuta vaaraa viereisille veneille. Keulaköysissä on käytettävä joustimia. Lepuuttajien määrän ja koon, samoin kuin köysien vahvuuden, tulee olla katsastusvaatimusten mukaisia.

2.8 Ulkona ja vajassa säilytettävät kevytveneet on pidettävä pyörillä varustetuilla siirtoalustoilla ja niille osoitetuilla paikoilla.

2.9 Jollien säilytys laitureilla ei ole sallittua.

2.10 Lämmitintä tai muuta sähkölaitetta akkulaturia lukuun ottamatta ei saa jättää ilman valvontaa kytkettynä maasähköön.

2.11 Laituripaikan hallintaan liittyy vartiovelvollisuus. Veneen pitäminen väliaikaisesti muualla kuin Sirpalesaaressa ei poista vartiovelvollisuutta. Mikäli laituripaikan haltija on estynyt hoitamasta vartiovelvollisuuttaan itse, tulee hänen hankkia luotettava sijaisvartija ja ilmoittaa tästä vartiopäällikölle.


3 Telakointi

3.1. Telakointipaikka, sikäli kuin Sirpalesaaressa on vapaata kapasiteettia, myönnetään hakemuksesta sopimuksella, joka on voimassa toistaiseksi.

3.2 Telakalle nostoista ja vesillelaskuista ilmoitetaan seuran verkkosivuilla sekä Pursi-lehdessä ja ilmoitustauluilla.

3.3 Veneiden sijoittelusta telakkakentälle päättää telakkapäällikkö. Vajaan otettavista veneistä ja niiden sijoittelusta päättää hallituksen erikseen nimeämä henkilö.

3.4 Telakointipukkien tulee olla rakenteeltaan tukevia ja, mikäli veneen rakenne sen sallii, on käytettävä ns. koottavia pukkityyppejä. Säätöosat on veneen omistajan tarkistettava hyvissä ajoin ennen nostoa ja tarvittavat työkalut on oltava käytettävissä.

3.5 Kannella oleva irtain on kiinnitettävä noston ajaksi.

3.6 Omistajan vastuulla on osoittaa veneessä turvalliset nostopisteet.

3.7 Nostojen aikana on jokaisen alueella oleskelevan pysyteltävä ja siirryttävä pois riippuvan taakan alta.

3.8 Telakoiduissa veneissä ei saa säilyttää mitään tulenarkoja tai itsesytytykselle alttiita aineita, kiinteissä säiliöissä olevaa polttoainetta lukuun ottamatta.

3.9 Telakoiduissa veneissä yöpyminen on ehdottomasti kielletty.

3.10 Alueella käytettävien jatkokaapeleiden on oltava ulkokäyttöön tarkoitettuja ja hyväksyttyjä malleja. Telakkapäälliköllä ja/tai hänen tehtävään nimeämällään henkilöllä on oikeus ja velvollisuus poistaa kaikki määräysten vastaiset kaapelit ja kytkennät välittömästi. Sähkölämmittimien käyttö on kielletty. Akkulaturia saa käyttää myös telakoidussa veneessä edellyttäen, että se kytketään irti akuista ja sähköverkosta alueelta poistuttaessa. Erilaisten sähköpuhaltimien käytössä esimerkiksi lujitemuovikorjausten yhteydessä on noudatettava seuran tulityöohjetta ja sovittava asiasta telakkapäällikön kanssa.

3.11 Vesillelaskun tulee tapahtua Helsingin kaupungin telakka-alueilla noudatettavaan viimeiseen vesillelaskupäivään tai hallituksen mahdollisesti ilmoittamaan muuhun päivään mennessä. Kyseisen päivän jälkeen seura ei ole velvollinen laskemaan venettä veteen kesäkaudella, ellei laskun siirtymisestä ole erikseen ennalta sovittu. Seura tiedottaa syksyn nostoista ilmoitustauluilla, verkkosivuilla ja Pursi-lehdessä. Poikkeavista nostoista on sovittava erikseen telakkapäällikön kanssa.

3.12 Kohdassa 3.11 mainitun päivän jälkeen telakoituna olevan veneen vesillelaskusta peritään maksutaulukon mukaisesti väliaikaisen kesätelakoinnin maksu ja erillisnostomaksu voimassaolevan maksutaulukon mukaisesti. Mikäli venettä ei lasketa kesäkauden aikana lainkaan veteen, siitä peritään maksutaulukon mukainen kesätelakointimaksu.

3.13 Jos venettä ei ole laskettu vesille, aiheuttaa se kyseistä kesäkautta seuraaviin kesätelakointimaksuihin 20 % korotuksen.

3.14 Jokaisen veneenhaltijan, joka telakoi veneensä Sirpalesaareen, on osallistuttava kevät- ja syystalkoisiin. Vajassa telakoivien veneiden haltijoiden on osallistuttava veneiden siirtoon sekä syksyllä että keväällä.

3.15 Jäsenillä on oikeus säilyttää sopimuksen mukaisen telakoinnin yhteydessä veneilyyn liittyvää irtainta (masto, jolla, peitteet, pukit ym.) maksutaulukossa esitettyä maksua vastaan tarkoitukseen osoitetuissa paikoissa Sirpalesaaressa. Seuran alueella säilytettävät mastot ja muu mahdollinen irtain on varustettava selkein nimilapuin, joista selviää omistajan ja veneen nimi ja puhelinnumero. Ilman nimilappua olevat tavarat katsotaan hylätyiksi tai löytötavaraksi jolloin niiden suhteen menetellään asian vaatimalla tavalla.